Skip to content

Asiel- en vluchtelingenrecht

Personen die gevaar lopen in hun eigen land, kunnen asiel aanvragen in Nederland. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt of deze personen bescherming kunnen krijgen op één van de gronden in het Vluchtelingenverdrag of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Die bescherming kan nodig zijn als personen worden vervolgd door de autoriteiten van hun eigen land, of vrees hebben voor medeburgers en andere actoren waartegen de overheid van het land van herkomst niet kan of wil optreden.

Tijdens de gehele asielprocedure bestaat het recht op rechtsbijstand, ook na een negatieve beslissing van de IND op een asielaanvraag. De Raad voor Rechtsbijstand wijst automatisch een advocaat toe. Het is ook mogelijk om een eigen advocaat te kiezen.

De specialisten

Back To Top